Viburnum x rhytidocarpum Lem.

Származás: 
V. buddleifolium x V. rhytidophyllum